[Afbeelding bedrijfslogo] Start Voorwaarden Feedback

 

 

Voorwaarden


1.Bestellen
Door het gunnen van een opdracht geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Willie van Breda Timmerwerken (WvBT). WvBT heeft het recht de Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Eventuele onjuistheden in de door WvBT aan de klant verstuurde orderbevestiging dienen binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging door de klant aan WvBT worden gemeld.

2. Levering, prijzen en transport
Alle prijzen voor de aangeboden diensten en services zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzend-/transportkosten tot het maximumgewicht van 10 kg. en binnen Nederland (verzendkosten volgens TPG Post tarieven). WvBT kan een koerier verzorgen, kosten worden altijd vooraf gemeld in de orderbevestiging. De klant dient aan te geven of het materiaal verzonden dient te worden of dat het door de klant wordt afgehaald (op afspraak). De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de klant. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval die van opslag, verschuldigd zijn. Indien meer dan één product wordt besteld dan worden de verzendkosten volgens een gewogen methode verrekend en in de bevestiging aangegeven.
De prijzen en leveringsvoorwaarden van een opdracht zijn 14 dagen geldig. Indien de klant pas na deze periode van 14 dagen betaalt, gelden de prijzen en leveringsvoorwaarden van de datum waarop WvBT de betaling ontvangt. Het  risico tijdens de verzending van de door de klant bestelde producten is voor WvBT. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan WvBT verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u. Het risico van de eventuele retourzending van de artikelen is voor de klant. Het is de WvBT toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren; WvBT brengt de koper op de hoogte van de reden van gedeeltelijke levering;

3. Betalingsvoorwaarden
WvBT factureert op wekelijkse basis. De klant ontvangt dus per week een factuur.
De klant betaalt het op de factuur vermelde bedrag. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum op rekening van WvBT binnen te zijn. Na 14 dagen vervallen de prijzen en leveringsvoorwaarden.

4. Levertijden
De door WvBT opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
Op nieuwe producten geldt de leveranciers/fabrieksgarantie. Indien u hierop aanspraak wenst te maken dient u altijd een bon of factuur met daarop de vermelding van het product te kunnen tonen of op verzoek toe te kunnen zenden. WvBT kan op
het assortiment van oude, 2ehands of antieke producten geen specifieke garanties afgeven. WvBT zal uiteraard eventuele
klachten altijd naar alle redelijkheid proberen op te lossen.

5. Garanties en klachten
WvBT streeft naar het leveren van diensten service met kwaliteit. Na oplevering van de opdracht heeft u de verplichting om te onderzoeken of de werkzaamheden aan de overeenkomst en kwaliteitsverwachting beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u WvBT daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de oplevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (brief of e-mail), en gemotiveerd kennis te geven waarna de klacht in behandeling wordt genomen.

6. Privacy
De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door WvBT in het klantenbestand opgenomen. Deze zullen worden gebruikt ten behoeve van de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de opdracht of overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7. Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal van deze website over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal WvBT juridische stappen ondernemen.

 

Laatst bijgewerkt: 26 October 2008